12° Пазарджик


Връщат ли се мутренските времена у насПолитика

Поздравителен адрес на кмета Тодор Попов по повод първия учебен ден
2018-09-17 12:05:04

 

СКЪПИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

 Първият учебен ден по традиция е най – тържественият и незабравим ден за всяко българско семейство, за всяко дете, за всяко училище!

Ден, в който искрено и с респект отдаваме своята почит към святото духовно огнище на българщината!

 Мили първокласници,

Поемете смело по пътя на мъдростта и познанието, бъдете любознателни и откривайте нови хоризонти!

 Скъпи ученици,

Желая Ви една вълнуваща и незабравима учебна година, изпълнена с предизвикателства – младостта има достатъчно сили за реализиране на всяка своя мечта!

 Уважаеми учители,

Благодарим Ви за Вашата отдаденост, съвестност и сериозност, които Ви карат да се стремите към отлични резултати! Това са качества, от които децата ни имат нужда, за да бъдат успешни!

 Драги родители,

На Вас пожелавам да изживявате пълноценно всеки миг с децата си, да ги съпровождате в техните стремежи и да се радвате на всяка тяхна победа!

Честит празник и на добър час!

 

ТОДОР ПОПОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Кметът Тодор Попов е внесъл предложение до Общинския съвет за увеличение на такса " смет" от 2019г.
2018-09-11 15:21:08

 

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е внесена  в ОбС за разглеждане и приемане  План-сметка за 2019 година за приходите и разходите за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Пазарджик. Това съобщи на днешната си пресконференция кметът Тодор Попов.

На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет Пазарджик следва да определи размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година, по населени места.

През 2018 година общият облог за ТБО е в размер на 6 523 793 лв.,  от който би следвало да бъде приспадната отстъпката от 5%, ползвана от ДЗЛ през 2018 г. в размер на 146 687 лв.

Разходите по План-сметката за ТБО за 2019 г. са  11 392 642 лв., които са значително повече от облога и от очакваните постъпления през 2019 г., с което  не е спазено изискването на  чл. 8. (1) от ЗМДТ, Общинският съвет да определя размера на таксата при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата и създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.

Големият дисбаланс между приходите и разходите по план-сметката за 2019 г. налагат плавно увеличаване на размера на такса битови отпадъци през 2019 г., (което ще е в съответствие с принципа за социална и икономическа поносимост и ще създаде оптимални условия за събираемост на таксата) с цел обезпечаване на дейностите по събиране, транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци и почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Пазарджик.

От направения анализ и от конкретните изчисления, свързани с предложения по горе нов облог на физическите и юридически лица, е важно да се отбележи, че увеличението ще е изцяло за сметка на облога от физическите лица. Облогът на юридическите лица остава като цяло непроменен, предвид съществуващата до сега диспропорция в облагаемата тежест.  

 

     Така например за гражданите в  населените места извън гр.Пазарджик увеличението ще бъде, както следва:

Увеличение на такса битови отпадъци  на жилища /къщи/, находящи се в населени места IV и V категория на територията на община Пазарджик  /Мало Конаре,  Ивайло,  Паталеница, Сарая/:

 

Зона

Жилище в кв.м.

Увеличение в лв.

І

40,00

9,00

60,00

13,50

100,00

22,51

ІІ

40,00

5,77

60,00

8,66

100,00

14,43

 

2. Увеличение на такса битови отпадъци  на жилища /къщи/, находящи се в населени места  VI и VII категория на територията на община Пазарджик  /Сбор, Хаджиево, Пищигово, Цар Асен/.

 

Зона

Жилище в кв.м.

Увеличение в лв.

в строителни граници

40,00

3,15

60,00

4,73

100,00

7,89

 

За град Пазарджик е както следва:

1. Увеличение на такса битови отпадъци  на жилища  в жилищен блок, находящи се в различните зони на гр. Пазарджик

 

Зона

Жилище в кв.м.

Увеличение в лв.

І

40

12,31

60

18,47

100

30,78

ІІ

40

8,79

60

13,19

100

21,99

ІІІ

40

6,18

60

9,26

100

15,44

 

2. Увеличение на такса битови отпадъци  на жилища /къща/, находящи се в различните зони на гр. Пазарджик

 

Зона

Жилище в кв.м.

Увеличение в лв.

І

40

10,18

60

15,27

100

25,45

ІІ

40

7,27

60

10,91

100

18,18

ІІІ

40

5,11

60

7,66

100

12,77

 

 

Над 1.3 милиона лв. данъци и такси в повече е събрала община Пазарджик в сравнение с миналата година до 31 август
2018-09-11 15:06:27

 

Изпълнението на годишния план данъчните приходи за периода от 01.01.2018 до 31.08.2018г. е в размер на 11 872 3201 лв. (73%) , като през 2018 г. са събрани повече данъчни приходи в сравнение с предходна 2017 г. с общо 1 349 365 лв. , като постъпленията от данък върху недвижимите имоти (73%), данък върху превозните средства (70%) , патентния данък и таксата за битовите отпадъци (74%) към настоящия момент показват добро равнище на изпълнение с индикации, че годишните постъпления от тези приходи ще бъдат реализирани. Това съобщи на днешната си пресконференция кметът Тодор Попов.

При данък при придобиване на имущества по дарение по възмезден начин се наблюдават по-високи  постъпления в сравнение с 2017година в резултат на по-големия оборот на сделките обект на облагане с данък - на недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

Напомняме на уважаемите данъкоплатци, че на 31.10.2018 г. изтича срокът за внасяне на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2018 г. Не внесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други ...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >> 
Всички права запазени © Разработено от Ирида Дизайн